mazurska@nidomedical.cz
+420 608 206 458

kralupy@nidomedical.cz
+420 778 087 789

Souhlas se zásadami ochrany osobních údajů

 

Transparentní informace o zpracování osobních údajů pacienta a jeho právech

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké osobní údaje vedeme?

Zdravotnické zařízení vede zdravotnickou dokumentaci pacienta s údaji identifikačními, kontaktními, o anamnéze, zdravotním stavu a poskytované denzitometrickou péči. Zdravotnická dokumentace může obsahovat i údaje o zdravotním stavu rodiny, osobní údaje zákonného zástupce a osob blízkých.

Proč osobní údaje vedeme?

Osobní údaje pacienta máme povinnost vést, uchovávat a nakládat s nimi podle zákona č.372/2011 Sb., za účelem poskytování zdravotní péče. Vykazujeme je zdravotní pojišťovně a při hlášení pracovní neschopnosti. Zpracování za jiným účelem je podmíněno souhlasem pacienta.

Od koho osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od pacienta nebo jeho zástupce. Jejich neposkytnutí, či poskytnutí nepřesných nebo neúplných informací by mohlo mít dopad na kvalitu poskytované zdravotní péče.

Potřebné zdravotní údaje nám předávají také jiná zdravotnická zařízení. Pacientovi tuto informaci nesdělujeme, může ji získat přístupem ke své zdravotnické dokumentaci.

Komu osobní údaje poskytujeme?

Zdravotní pojišťovně vykazujeme poskytnutou denzitometrickou péči dle zákona č. 48/1997 Sb. Správě sociálního zabezpečení podáváme hlášení pracovní neschopnosti dle vyhlášky 31/1993 Sb.

Ordinace informujeme o zdravotním stavu pacienta, nezbytné pro zajištění následné zdravotní péče dle zákona č. 372/2011Sb.

Ke zdravotnické dokumentaci mohou mít přístup IT organizace, které ručí za její zabezpečení.

Osobní údaje pacienta nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy?

Osobní údaje pacienta a dalších osob ve zdravotnické dokumentaci registrovaného pacienta, jsou uloženy 10 let od změny registrace nebo úmrtí pacienta.

Jaká jsou práva pacienta?

Právo na přístup k osobním údajům

Pacient má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace.

Právo na opravu

Pacient má právo na opravu nepřesných nebo neaktuálních údajů. Provádíme ji v souladu se zákonem novým zápisem ve zdravotnické dokumentaci.

Právo na výmaz

Zákon neumožňuje z žádných důvodů okamžitý výmaz osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci před uplynutím zákonné doby uložení.

Právo na omezení zpracování

Pacient má právo na omezení zpracování osobních údajů, popírá-li jejich přesnost, na dobu, než ji ověříme. Oprava se provádí novým zápisem do zdravotnické dokumentace, její původní podoba musí dle zákona zůstat uchována beze změn. Zrušení omezení oznámíme pacientovi předem.

Zdravotnickou dokumentaci vedeme dle zákona, právo na omezení zpracování z důvodu protiprávnosti nelze uplatnit.

Právo na přenositelnost údajů

Osobní údaje nezpracováváme automatizovaně, proto nelze právo uplatnit. Pro zajištění následné zdravotní péče však předáme kopii nebo výpis zdravotnické dokumentace určenému zdravotnickému zařízení. Originál zdravotnické dokumentace zůstává uložen u nás po zákonem stanovenou dobu.

Právo vznést námitku

Osobní údaje pacienta ve zdravotnické dokumentaci nemůžeme bez souhlasu pacienta použít k přímému marketingu. Automatizované individuální rozhodování ani profilování neprovádíme. Právo vznést námitku proti vedení osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci proto nemůže být uplatněno.

K jakému zpracování osobních údajů musí dát pacient souhlas?

Osobní údaje ve zdravotnické dokumentaci vedeme v souladu se zákonem, proto před jejich zpracováním nevyžadujeme souhlas pacienta. Pozor na záměnu s informovaným souhlasem, kterým pacient vyjadřuje svůj souhlas s ošetřením.

Písemný souhlas pacienta se zpracováním osobních údajů vyžadujeme, před jejich využitím v odborném sdělení, vědeckém výzkumu, nebo k zasílání nabídek našich služeb.

Jaká jsou práva pacienta, který udělil souhlas?

Pacient je před udělením souhlasu seznámen se svými právy písemným sdělením.

Právo na podání stížnosti

Pacient má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsou osobní údaje zabezpečeny?

Zdravotnickou dokumentaci chráníme tak, abychom zajistili její důvěrnost, dostupnost a omezili rizika zničení, ztráty nebo pozměňování a zamezili přístupu neoprávněných osob. Naši pracovníci a další osoby, přicházející do styku s osobními údaji, jsou vázáni mlčenlivostí.

Potřebujete další informace?

Můžete je získat prostřednictvím webových stránek nebo od odpovědné osoby.

Webové stránky www.nidomedical.cz